Top 7 # Xem Nhiều Nhất Quy Chế Đại Lý Bán Vé Xổ Số Kiến Thiết Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Aaaestheticclinic.com

Quyết Định 185/2003/Qđ/Btc: Về Việc Ban Hành Quy Chế Đại Lý Bán Vé Xổ Số Kiến Thiết

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TR­ƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

V ề việc ban hành quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết

BỘ TR­ƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

– Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

– Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

– Xét đề nghị của Vụ tr­ưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết áp dụng trong kinh doanh xổ số kiến thiết.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2004. Vụ tr­ưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh văn phòng, Thủ trư­ởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ư­ơng và các đại lý bán vé xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

QUY CHẾ ĐẠI LÝ BÁN VÉ XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Ban hành kèm theo quyết định số 185/2003/QĐ/BTC ngày 13 tháng 11 năm 2003của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết áp dụng trong kinh doanh vé xổ số kiến thiết truyền thống, vé xổ số lôtô, vé xổ số cào biết kết quả ngay, vé xổ số bóc biết kết quả ngay.

2. Quy chế này không áp dụng đối với kinh doanh xổ số điện toán và các đợt xổ số đặc biệt phát hành thông qua các tổ chức đoàn thể.

1. Công ty xổ số kiến thiết tổ chức hệ thống đại lý bán vé xổ số kiến thiết hợp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xổ số để góp phần động viên tiền nhàn rỗi của các tầng lớp dân cư vào ngân sách nhà nước, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục.

2. Công ty xổ số kiến thiết và đại lý bán vé xổ số kiến thiết phải tuân thủ pháp luật trong kinh doanh, thực hiện đúng những quy định về hoạt động xổ số kiến thiết của Nhà nước và quy định cụ thể trong quy chế này.

Thanh toán tiền bán vé giữa Công ty xổ số kiến thiết và đại lý bán vé xổ số kiến thiết được quy định cụ thể trong hợp đồng kinh tế. Đại lý bán vé xổ số kiến thiết thực hiện thanh toán tiền bán vé xổ số cho Công ty xổ số kiến thiết theo đúng thoả thuận đã ghi trong hợp đồng.

1. Hoạt động đại lý bán vé xổ số kiến thiết: Là hoạt động của các tổ chức, cá nhân bán vé xổ số do Công ty xổ số kiến thiết phát hành đến người tham gia xổ số và được hưởng thù lao dưới hình thức hoa hồng trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên giao nhận vé xổ số.

Bên giao vé xổ số có thể là Công ty xổ số kiến thiết hoặc là đại lý bán vé xổ số kiến thiết hoặc đại lý xổ số trực thuộc.

2. Các hình thức đại lý bán vé xổ số kiến thiết:

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Đại lý xổ số phải đủ điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; nếu là tổ chức phải là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt nam;

b) Có tài sản (tiền mặt… ) hoặc các chứng chỉ có giá (trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, sổ tiết kiệm), để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán với Công ty xổ số kiến thiết;

c) Có hợp đồng đại lý xổ số với Công ty xổ số kiến thiết.

2. Đại lý xổ số trực thuộc phải đủ điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có hợp đồng ký kết với đại lý xổ số về việc nhận vé xổ số từ đại lý xổ số để giao cho người bán vé xổ số hoặc trực tiếp bán cho người tham gia xổ số.

3. Người bán vé xổ số phải đủ điều kiện sau:

Có cam kết với bên giao (đại lý xổ số hoặc đại lý xổ số trực thuộc) về nhận bán vé xổ số, nghĩa vụ thanh toán tiền vé xổ số nhận bán và thù lao được hưởng.

Điều 6 . Đăng ký kinh doanh :

Đại lý xổ số, đại lý xổ số trực thuộc và người bán vé xổ số nhận số lượng vé xổ số có tổng trị giá trên 300 triệu đồng/tháng (tính theo mệnh giá tờ vé) thực hiện đăng ký kinh doanh về hoạt động đại lý xổ số tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1. Hoa hồng đại lý xổ số là khoản thù lao do Công ty xổ số kiến thiết trả cho đại lý xổ số về số lượng vé đã tiêu thụ theo tỷ lệ (%) trên doanh thu bán vé. Mức hoa hồng cụ thể do Công ty xổ số kiến thiết quy định trong phạm vi quy định của Bộ Tài chính;

2. Việc phân phối mức hoa hồng giữa đại lý xổ số, đại lý xổ số trực thuộc và người bán vé xổ số thực hiện trên cơ sở thoả thuận giữa các bên.

Công ty xổ số kiến thiết thực hiện cầm cố, thế chấp, ký quỹ theo quy định của pháp luật và qui định của Bộ Tài chính để đảm bảo đủ nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số tương ứng với số vé đã nhận.

Công ty xổ số kiến thiết được lựa chọn và quyết định hình thức uỷ quyền hay không uỷ quyền cho đại lý xổ số trả thưởng. Việc uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Phù hợp với khả năng quản lý của đại lý xổ số, yêu cầu quản lý trả thưởng của từng loại hình xổ số kiến thiết;

2. Giá trị giải thưởng uỷ quyền đại lý trả thưởng không vượt quá 500.000 đ/tờ vé trúng thưởng.

3. Quy định cụ thể trong hợp đồng đại lý xổ số về trách nhiệm bồi thường của đại lý xổ số đối với các tờ vé trả thưởng không đúng quy định.

Hợp đồng đại lý xổ số phải được lập bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên, địa chỉ pháp lý của Công ty xổ số kiến thiết ;

2. Tên, địa chỉ pháp lý của đại lý xổ số ;

3. Quyền và nghĩa vụ của Công ty xổ số kiến thiết, đại lý xổ số kiến thiết;

4. Loại vé xổ số nhận bán;

5. Số lượng vé nhận, thời gian giao vé, phương thức thủ tục nhận vé để bán và phương thức thủ tục trả vé bán không hết (vé ế);

6. Tỷ lệ hoa hồng;

7. Phương thức thanh toán, thời điểm thanh toán, kỳ nợ;

8. Các hình thức cầm cố, thế chấp, ký quỹ ; thể thức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số với Công ty xổ số kiến thiết (các biện pháp xử lý nếu đại lý xổ số kiến thiết vi phạm kỳ nợ hoặc dây dưa không thanh toán);

9. Bồi thưòng thiệt hại do không thực hiện hợp đồng;

10. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;

Ngoài ra Công ty xổ số kiến thiết và đại lý xổ số có thể quy định thêm những nội dung, điều khoản khác nhưng không được trái pháp luật.

1. Công ty xổ số kiến thiết có các quyền sau:

a) Lựa chọn các tổ chức, cá nhân để ký kết hợp đồng đại lý xổ số;

b) Nhận và quản lý tài sản cầm cố hoặc tài sản thế chấp của đại lý xổ số;

c) Quy định mức trả hoa hồng đại lý trong hợp đồng đại lý xổ số theo quy định của Bộ Tài chính;

d) Yêu cầu đại lý xổ số thanh toán tiền bán vé xổ số theo hợp đồng;

e) Uỷ quyền đại lý xổ số trả thưởng;

f) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về Quy chế đại lý bán vé xổ số kiến thiết và hợp đồng đại lý xổ số đã ký kết;

g) Hỗ trợ đại lý xổ số mở rộng việc phát hành vé theo quy định của hợp đồng đại lý xổ số giữa Công ty và đại lý xổ số;

2. Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ sau :

b) Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng với đại lý xổ số.

d) Thanh toán hoa hồng theo thoả thuận trong hợp đồng đại lý xổ số;

e) Yêu cầu đại lý xổ số tăng tài sản cầm cố, thế chấp, tiền ký quỹ tương ứng với lượng vé nhận tăng thêm.

f) Hoàn trả cho đại lý xổ số tài sản cầm cố, thế chấp, tiền ký quỹ theo thoả thuận ghi trong hợp đồng khi đại lý xổ số giảm lượng vé nhận bán hoặc chấm dứt hợp đồng đại lý;

1. Đại lý xổ số có quyền sau:

a) Lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý xổ số với một hoặc nhiều Công ty xổ số kiến thiết tuỳ theo khả năng đảm nhận của mình ( trong trường hợp các Công ty xổ số kiến thiết trong khu vực có quy định thực hiện thị trường chung);

b) Được nhận vé xổ số và tổ chức tiêu thụ vé xổ số theo hợp đồng đã ký với Công ty xổ số kiến thiết;

c) Được trả lại vé bán không hết (vé ế) theo đúng các quy định của Công ty xổ số kiến thiết.

d) Được hưởng hoa hồng đại lý xổ số và những quyền lợi hợp pháp khác từ hoạt động đại lý mang lại;

e) Nhận uỷ quyền trả thưởng của công ty xổ số kiến thiết đối với vé xổ số kiến thiết trúng thưởng.

f) Được Công ty xổ số kiến thiết hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp thông tin cần thiết và các điều kiện khác để thực hiện hợp đồng đại lý xổ số;

g) Được yêu cầu công ty xổ số kiến thiết hoàn trả một phần hoặc toàn bộ tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp theo theo thoả thuận trong hợp đồng đại lý xổ số khi giảm lượng vé nhận bán hoặc chấm dứt hợp đồng đại lý;

h) Được tham gia ý kiến đóng góp với Công ty xổ số kiến thiết những biện pháp cải tiến loại hình xổ số, thay đổi cơ cấu giải thưởng và đẩy mạnh tiêu thụ vé.

2. Đại lý xổ số có nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện cam kết trong hợp đồng đại lý xổ số đã ký với Công ty xổ số kiến thiết;

b) Giới thiệu, mời chào, bán vé xổ số kiến thiết; cung cấp các thông tin đầy đủ chính xác cho bên mua vé xổ số kiến thiết;

d) Bán vé xổ số cho người tham gia xổ số theo đúng mệnh giá ghi trên tờ vé; đúng quy định về phạm vi thị trường bán vé.

e) Thực hiện đúng các cam kết về nhận vé và trả lại vé bán không hết (vé ế) đối với vé xổ số truyền thống và nộp cuống vé xổ số lô tô về công ty xổ số kiến thiết và thanh toán đầy đủ kịp thời tiền bán vé theo đúng hợp đồng đại lý xổ số đã ký kết;

f) Bảo quản vé, chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng vé sau khi đã nhận vé từ Công ty xổ số kiến thiết theo quy định trong hợp đồng đại lý bán vé xổ số kiến thiết;

g) Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Công ty xổ số kiến thiết; thực hiện chế độ phản ánh báo cáo tình hình hoạt động đại lý và nhu cầu thị hiếu của khách hàng với Công ty xổ số kiến thiết;

i) Chịu trách nhiệm trước Công ty xổ số kiến thiết và trước pháp luật nếu vi phạm hợp đồng đại lý xổ số đã ký kết với Công ty xổ số kiến thiết ;

1. Tham gia số đề dưới bất cứ hình thức nào;

3. Cạnh tranh khách hàng dưới hình thức bất hợp pháp như hứa hẹn trả thưởng cao hoặc các quyền lợi khác mà Công ty xổ số kiến thiết không cung cấp cho khách hàng.

CHƯƠNG III. VI PHẠM VÀ XỬ LÝ:

1. Nợ tiền bán vé xổ số vượt quá thời gian quy định trong hợp đồng;

2. Vi phạm thị trường tiêu thụ vé xổ số;

3. Bán vé xổ số cho người tham gia xổ số vượt quá mệnh giá ghi trên tờ vé;

4. Gian lận trong việc bán vé, thanh toán vé trúng thưởng, thanh huỷ vé xổ số;

5. Cạo sửa vé xổ số, làm vé xổ số giả để lĩnh thưởng;

7. Không chấp hành đúng quy định trong quy chế này;

1. Đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn làm đại lý xổ số;

2. Bồi thường thiệt hại vật chất;

3. Xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật hiện hành của Nhà nước.

CHƯƠNG IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này phải được phổ biến quán triệt thi hành rộng rãi trong cán bộ công nhân viên làm công tác xổ số kiến thiết, đại lý xổ số, đại lý xổ số trực thuộc, người bán vé xổ số ở từng địa phương.

2. Quy chế này có hiệu lực từ 01/01/2004 và thay thế các quy định trước đây về đại lý bán vé XSKT.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

Công Ty Tnhh Xổ Số Kiến Thiết Bình Định

Ngày: 10/10/2011

1-VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NINH THUẬN

ĐỊA CHỈ

45 Đường Trần Quang Diệu, TP Phan Rang, Tháp Chàm

ĐIỆN THOẠI

0259.3839688

2-VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI KHÁNH HÒA

ĐỊA CHỈ

15 Đường Phan Đình Phùng, TP Nha Trang, Khánh Hòa

ĐIỆN THOẠI

0258.3561708

3-VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI PHÚ YÊN

ĐỊA CHỈ

42 Đường Hàm Nghi, Phường 2, TP Tuy Hòa

ĐIỆN THOẠI

0257.3893423

4-VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐĂK LĂK

ĐỊA CHỈ

46 Đường Trần Khánh Dư, TP Buôn Mê Thuột

ĐIỆN THOẠI

0262.3955625

5-VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI GIA LAI

ĐỊA CHỈ

93 Đường Cù Chính Lan, TP Pleiku

ĐIỆN THOẠI

0269.3716437

6-VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI ĐÀ NẴNG

ĐỊA CHỈ

116 Đường Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng

ĐIỆN THOẠI

0236.3574106

7-VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THỪA THIÊN HUẾ

ĐỊA CHỈ

06 Đường Nguyễn Khuyến, Phường Phú Nhuận, TP Huế

ĐIỆN THOẠI

0234.3830864

1-CHI NHÁNH XSKT TUY PHƯỚC

ĐỊA CHỈ

563 Đường Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định

ĐIỆN THOẠI

0256.3633403

ĐỊA CHỈ

268 Đường Ngô Gia Tự, Phường Bình Định, Thị xã An Nhơn, Bình Định

ĐIỆN THOẠI

0256.3835271

ĐỊA CHỈ

90 Đường Đống Đa, TT Phú Phong, Huyện Tây Sơn, Bình Định

ĐIỆN THOẠI

0256.3880130

ĐỊA CHỈ

151 Đường Quang Trung, TT Ngô Mây, Huyện Phù Cát, Bình Định

ĐIỆN THOẠI

0256.3850238

ĐỊA CHỈ

351 Đường Quang Trung, TT Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

ĐIỆN THOẠI

0256.3861756

7-CHI NHÁNH XSKT BẮC HOÀI NHƠN

ĐỊA CHỈ

378B Đường Trần Phú, TT Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

ĐIỆN THOẠI

0256.3860207

1. Huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 2. Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 3. Chi nhánh XSKT thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà. 4. Chi nhánh XSKT huyện Diêm Khánh, tỉnh Khánh Hoà. 5. Chi nhánh XSKT huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. 6. Chi nhánh XSKT huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà. 7. Chi nhánh XSKT huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. 8. Huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. 9. Văn phòng Cty XSKT Đăk Nông. 10. Chi nhánh XSKT huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông. 11. Chi nhánh XSKT huyện Krông Puk, tỉnh Đăk Lăk. 12. Chi nhánh XSKT huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk. 13. Chi nhánh XSKT huyện EA Kar, tỉnk Đăk Lăk. 14. Chi nhánh XSKT huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk. 15. Chi nhánh XSKT thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. 16. Chi nhánh XSKT huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. 17. Văn phòng Cty XSKT Kon Tum. 18. Chi nhánh XSKT Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

5 Điều Cần Biết Để Kinh Doanh Đại Lý Vé Số Kiến Thiết Luôn Có Lãi

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, lừa đảo khắp mọi nơi thì việc tích lũy được một số tiền tiết kiệm cũng không biết phải đầu tư vào đâu để có thể kinh doanh và sinh ra lợi nhuận hàng tháng.

Theo đó, lời khuyên của tôi dành cho bạn đó chính là nên tìm hiểu đăng ký mở đại lý vé số kiến thiết, vừa an toàn, bền vững mà lợi nhuận lại vô cùng hấp dẫn.

Làm đại lý vé số cần bao nhiêu vốn?

Vấn đề này có thể nói là được nhiều bạn đọc quan tâm nhất. Cụ thể những mục mà bạn cần phải chuẩn bị vốn như sau:

Thiết bị bán vé: Trang thiết bị bán vé của xổ số kiến thiết cũng không quá nhiều, rơi vào khoảng 3 – 4 triệu đồng.

Vốn lấy vé: Tùy vào số lượng vé mà bạn lấy là nhiều hay ít. Nếu bạn lấy trên 500 vé/ ngày thì lấy ở đại lý cấp 1 với giá là 8.700 đồng/ vé, trên vài nghìn vé thì lấy tận công ty và nếu lấy để bán theo hộ cá nhân thì tầm 300 vé sẽ có giá 2.610.000 đồng.

Trang thiết bị gồm có những gì?

Trang thiết bị như tôi đã liệt kê phía trên tầm khoảng từ 3 – 4 triệu đồng, bao gồm:

Phiếu thưởng.

Con dấu đại lý.

Cuốn sổ để vé dò số.

Các vật dụng hỗ trợ như: Kim, kẹp, bút, sổ, máy tính,….

Đại lý vé số trả vé như thế nào?

Bạn lấy vé ở đại lý/ công ty nào thì có thể đến tận nơi đó để trả vé. Trong tuần đầu tiên, các đại lý sẽ được trả vé thoải mái xem như công ty hỗ trợ cho tình hình kinh doanh của bạn.

Tuy nhiên, sau thời gian này bạn cần lưu ý những vé dư sẽ cần phải đổi trước 2 tiếng (tùy miền mở thưởng) hàng ngày để chuẩn bị cho thời gian quay số sắp tới. Quá thời gian này, bạn sẽ không thể trả vé dư được nữa và khả năng cao phải bị chôn vốn tất cả các tấm vé này.

Mỗi Miền sẽ được chia theo đài chính và đài phụ, đối với đài chính và đài phụ 1 thì bạn sẽ được trả vé trong khoảng 20% số lượng lấy ban đầu, đối với đài phụ 2 thì sẽ được trả với số lượng tự do.

Một kinh nghiệm đó chính là bạn có thể nhờ các đại lý cấp cao lấy giúp vé có số đẹp để phát triển doanh thu bán vé hơn, giảm thiểu lượng vé dư.

Đại lý vé số kiến thiết trả thưởng như thế nào?

Nếu bạn muốn làm thêm dịch vụ trả thưởng cho khách hàng thì trước tiên bạn cần phải liên hệ với công ty xổ số kiến thiết để được tư vấn cụ thể hình thức đăng ký.

Nếu khách hàng đổi thưởng trực tiếp tại nhà đài thì sẽ không mất phí nhưng có rất nhiều khách hàng vì ngại di chuyển xa nên cũng rất thường xuyên sử dụng dịch vụ đổi thưởng từ nhà đài. Mức phí mà bạn có thể nhận được đó chính là 0,5% đối với vé có mức tiền thưởng cao và 1% đối với vé có mức tiền thưởng thấp và trung bình.

Kinh nghiệm bán vé đại lý xổ số kiến thiết

Hiện nay, thời đại công nghệ phát triển cũng như ngày càng có nhiều đại lý xổ số hoạt động nên việc cạnh tranh khốc liệt là điều không thể tránh khỏi.

Chính vì thế, nếu có thể bạn nên học hỏi những kỹ năng, kinh nghiệm từ những người đã thành công để đúc kết được những vấn đề có thể giúp bạn phát triển nhanh nhất trong ngành này.

Bạn có thể suy nghĩ ra những cách để thu hút khách hàng vào mua ở cơ sở của mình. Quan trọng nhất là có vốn để lấy vé giá gốc từ Công ty để từ đó có được một cái giá đầu vào tốt nhất thì mới tính đến việc thu hút được một đội quân bán dạo cho riêng cơ sở mình.

Việc kinh doanh của bạn có phát triển hay không cũng là nhờ có những người bán dạo này chứ bán tại đại lý không thôi thì không thể nào phát triển mạnh được.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nghiên cứu cách bán vé số online đang được những đại lý lớn áp dụng và rất thành công. Cách này không chỉ giúp bạn tiếp cận được nguồn khách hàng trong khu vực mà còn đào sâu được lượng khách hàng trên khắp cả nước.

Kết luận

Cách Mở Đại Lý Xổ Số Mega 6/45

Cập nhật mới nhất ngày 19/09/2016 Bán vé số điện toán không còn xa lạ đối với các nước tiên tiến trên thế giới nhưng với Việt Nam thì đây là một mô hình kinh doanh hoàn toàn mới, vì vậy có không ít người muốn tham gia để đón đầu xu hướng. Chúng tôi xin chia sẻ một số hiểu biết nhất định để các anh/chị nào có nhu cầu mở đại lý điện toán có thể nắm bắt được vài thông tin căn bản trước khi tham gia.

* Điều kiện mở đại lý: Hiện tại có nhiều anh chị có mặt bằng đẹp, điều kiện kinh tế tốt củng như kinh nghiệm phát triển hệ thống,..v.v rất muốn làm đại lý cấp 1 hay ít ra là đại lýcấp 2 để phát triển loại hình kinh doanh này. Nhưng điều đó là rất khó tại thành phố Hồ Chí Minh còn các tỉnh thành khác thì chưa có thông tin cụ thể. Các anh chị có thể mở điểm bán kèm hoặc điểm bán hàng độc lập.

Là khi bạn đang kinh doanh 1 lĩnh vực khác và muốn đăng ký làm đại lý bán vé số điện toán kèm theo. Đối với điểm bán kèm Vietlott sẽ đầu tư 1 máy bán hàng, 1 biển vẫy và hộp đựng phiếu chọn số… nhưng sẽ không được đầu tư bằng điểm bán độc lập.

Bạn phải có 1 mặt bằng chiều ngang tối thiểu là 3,5m và chiều dài tối thiểu là 7m chuyên dành riêng để bán xổ số điện toán.

* Hoa hồng được hưởng:

Khi tham gia làm đại lý bạn phải đặt cọc 25 triệu đồng cho 1 máy bán hàng cùng các thiết bị khác. Đồng thời ký quỷ số tiền bán hàng cho lần đầu tiên là 70 triệu đồng, những lần tiếp theo tối thiểu là 30 triệu đồng và có thể tự nạp vào quỹ bằng cách chuyển khoản ngân hàng.

* Chứng chỉ bán hàng: Phải tham gia 1 lớp đào tạo nguyên ngày để có thể thành thạo vận hành máy xổ số điện toán và hiểu biết trọn vẹn lĩnh vực kinh doanh, được kiểm tra (thi) vào cuối buổi đào tạo và được Vietlott cấp chứng chỉ.

* Hồ sơ đăng ký: Khi có mặt bằng phù hợp Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi hoặc những đại lý cấp 2 để gửi thông tin sơ bộ để họ khảo sát– Thông tin sơ bộ: Chụp hình ảnh mặt bằng, cung cấp họ tên người đăng ký, số điện thoại và địa chỉ muốn mở. Sau đó gửi mail để chúng tôi cho nhân viên xuống khảo sát, ký biên bản ghi nhớ. – Hồ sơ đăng ký: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký biên bản ghi nhớ sẽ có kết quả địa điễm của Quý khách được duyệt hay không. Khi được duyệt hồ sơ đăng ký bạn phải nộp những giấy tờ cần thiết như: cmnd, hộ khẩu, chủ quyền nhà hoặc giấy thuê nhà có thời hạn trên 1 năm và giấy phép kinh doanh (giấy phép này bổ sung sau củng được vì phải có chứng chỉ bán hàng mới đi đăng ký được giấy phép kinh doanh), chỉ cần đăng ký hộ kinh doanh cá thể có ngành nghề bán vé số các loại là ok)

Hiện có 5 công ty là đại lý cấp 1 xổ số điện toán v à 5 công ty này uỷ thác cho nhiều công ty cấp 2 trực thuộc cộng tác để phát triển thị trường. Công ty TNHH MINH CHÍNH LOTTERY là một trong những đại lý cấp 2 hoạt động mạnh trong lĩnh vực này.

Đại lý cấp 1 – Công ty Cỏ Bốn Lá

Tất cả đại lý đặt trụ sở tại: 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chính Minh

Công ty TNHH Minh Chính Lottery là đại lý cấp 2 phát triển thị trường thuộc “Cỏ Bốn Lá” Chúng tôi tự hào là một trong số rất ít những đại lý đạt doanh số cao nhất tại thành phố Hồ Chính Minh, với kinh nghiệm của mình chúng tôi biết làm thế nào để một đại lý có thể bán vé điện toán thành công vì vậy Minh Chính Lottery mời các anh/chị nào có mặt bằng đẹp và cách xa 100m đối với nhà tang lễ, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 và các điểm bán xổ số điện toán đang hiện hữu thì hảy liên lạc với chúng tôi hoặc gửi mail hình ảnh cùng thông tin người đăng ký, chúng tôi sẽ trả lờicụ thể về chính sách, hoa hồng, quyền lợi,..để anh/chị tìm hiểu, lựa chọn và đặt cuộc hẹn khảo sát.

Email nhận thông tin: ketquadientoan@gmail.com

Mọi thắc mắc thêm vui lòng gọi: 1900 6131